Hủy gia hạn tự động từ Google Play/ Apple Store Elsa Speak

A. Dành cho iOS: (Đối với thiết bị iPhone, iPad)

Dịch vụ và một số Ứng dụng có thể cho phép quý khách mua quyền truy cập vào Nội dung hoặc dịch vụ trên cơ sở đăng ký (“Đăng ký có Trả phí”). Đăng ký có Trả phí tự động gia hạn cho đến khi bị hủy bỏ trong mục Quản lý Đăng ký của cài đặt tài khoản của quý khách

1. Chọn ID Apple, iCloud, Phương tiện & Mục mua.

vlZRF1JCuTCDmtU14axd3Z2GLbxeVTZuIAa6jbeQDt0SEdUaw 6yQP2hXGLE Xjl1UtG4BLUMPLXqMPxLOfoBQN chLwJDGlaVPAgK6L9VgQ8mEftxXlo

2. Chọn “Đăng ký” để kiểm tra các đăng ký hiện có:

QCSrWhHY fmZWaPwGexOngSyOfiEIxg fFQtYd 0krjJo0BtzBXdJNAMZsb RLgezrUxxVriLkGDCIjrbEiZziR0P8JkTW8UMwyieEeN M8nGsUzDy6AgbjUmI9EVVDCu I 5IV

3. Chọn ứng dụng ELSA Speak. Và nhấn “Hủy đăng ký” hoặc “Hủy dùng thử miễn phí” để kết thúc theo chu kỳ hiện tại:

EfiMk aasg61fR 2jQHsVbM FhOd

B. Dành cho Android: (đối với các thiết bị như Samsung, LG, Sony, Oppo…)

Đăng ký trên Google Play sẽ tự động gia hạn trừ khi anh/chị hủy đăng ký. Nếu không muốn gia hạn đăng ký tạp chí, nội dung trong quầy báo (ví dụ: Thời báo New York), dịch vụ truyền trực tuyến hay các ứng dụng khác, bạn có thể hủy đăng ký trên Google Play. Anh/chị cũng có thể thay đổi phương thức thanh toán được sử dụng cho đăng ký và tư cách thành viên. Đôi khi anh/chị cũng có thể thay đổi kỳ hạn đăng ký.

Hủy đăng ký

1. Mở Cửa hàng Google Play trên điện thoại 

1rtL7kPCnGwAU1uvWt42YI40a

2. Nhấn vào Menu >   Đăng ký (Subscription).

 EjG1RtTyNoroU2XznsotkpMYgm ij8feF35SM0epTewtEDcmfnxrhXUh DazFBFhOR6MoeNL3jkdFMT582IblhICuAGIQD0S

3. Tìm và bấm vào Elsa Speak

4. Nhấn vào Hủy đăng ký và làm theo các hướng dẫn trên màn hình

LWO7Amb5NebucPBiu5nYGZKWhG5pA4Kee2gti67PsmQohww0pTJ9wvDHgRggijNoEmxY4rVdAT5M hOq7 r w7DuS3AZGpO ShhjeoXS3NpTcVTIGNloyd1EamRB2E4pl0UT bcf

Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không tự động ngừng đăng ký của anh/chị. Anh/chị phải hủy đăng ký của mình để kết thúc đăng ký. Nếu anh/chị gỡ cài đặt ứng dụng mà không hủy đăng ký của mình, anh/chị sẽ vẫn bị tính phí. Nếu ứng dụng anh/chị đã mua đăng ký bị xóa khỏi Google Play thì đăng ký trong tương lai của anh/chị sẽ tự động bị hủy nhưng chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền cho anh/chị đối với những đăng ký trước đó.

Quyền sử dụng sau khi bạn hủy

Khi anh/chị hủy đăng ký, anh/chị vẫn sẽ có quyền sử dụng đăng ký của mình cho phần còn lại của thời gian bạn đã thanh toán. 

Ví dụ: nếu anh/chị mua đăng ký một năm vào ngày 01 tháng 1 với giá $10 và quyết định hủy đăng ký vào ngày 01 tháng 7, thì anh/chị sẽ có quyền sử dụng đăng ký cho đến hết ngày 31 tháng 12. Nhưng anh/chị sẽ không bị tính phí đăng ký hàng năm là $10 vào ngày 1 tháng 1 tiếp theo.