BLOG

WE DON'T TALK "VERY" ANYMORE 04
Bài viết

We don’t talk “very” anymore!

Nhưng không dùng Very thì nên thay thế bằng từ gì nhỉ 🤔? Cả nhà cùng ELSA Speak học thêm 4 từ cool ngầu, vẫn đảm

Scroll to Top